Featured Video Play Icon
โบราณคดี

การบรรยายเรื่อง โบราณคดีในเมืองหลวง—พนมเปญ: อดีตและปัจจุบัน

ประเภทโครงการ : โบราณคดี

ลักษณะ/ประเภทของโครงการ : ชุดการบรรยาย / โบราณคดี และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

วัน/ระยะเวลา : จัดเป็นประจำทุกเดือน , เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

สถานที่ : สยามสมาคม, กรุงเทพมหานคร

หลักการและเหตุผล

ชุดการบรรยายนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองหลวงของแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยเน้นการศึกษา วิจัยทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ โดยผู้บรรยายเป็นนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องที่ศึกษา วิจัย และปฏิบัติการอนุรักษ์ของประเทศนั้น ๆ

ภูมิหลัง/ที่มาของปัญหา

ในปี พ.ศ. 2554 ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ ได้จัดบรรยายเรื่อง “โบราณคดีในเมืองหลวงของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เป็นครั้งแรก โดย Prof. John Miksic และ Johannes Widodo เป็นผู้บรรยาย การบรรยายครั้งนั้นเป็นเรื่องโบราณคดีและการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของสิงคโปร์ในปัจจุบัน หลังจากนั้น ศูนย์ฯ จึงได้สานต่อการบรรยายชุดนั้นโดยเชิญนักวิชาการของแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้สนใจ

วัตถุประสงค์

  1. จัดชุดบรรยายให้ความรู้ทุกเดือน เรื่องโบราณคดีและประวัติศาสตร์ในเมืองหลวงของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการสร้างความตระหนักให้เห็นถึงคุณค่าทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ตลอดจนสร้างความเข้าใจถึงการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของเมืองเหล่านั้นอีกด้วย
  2. เข้าถึงผู้ชมทั้งในและต่างประเทศด้วยการจัดบรรยายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ารับฟังและเผยแพร่ออนไลน์ทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯ

 

  1. กลุ่มเป้าหมาย– ผู้สนใจด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์เมืองหลวงที่พักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร– ผู้สนใจด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์เมืองหลวงที่พักอาศัยในพื้นที่อื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรับชมและฟังได้จากสื่อออนไลน์ทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯ และจากแผ่นดีวีดี

ผลงาน

– เนื้อหาการบรรยายจากนักวิชาการของแต่ละประเทศที่รับเชิญจากศูนย์ฯ

– ไฟล์บันทึกการบรรยาย

ผลลัพธ์

– เพิ่มคุณค่าด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ให้กับเมืองหลวงของแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

– เพิ่มความรู้ในทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของเมืองหลวงเหล่านี้

– สร้างความเข้าใจถึงความจำเป็นในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของเมืองหลวงเหล่านี้

Print Friendly, PDF & Email