โบราณคดี

การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 2 เรื่องโบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเภทโครงการ : โบราณคดี

ลักษณะ/ประเภทของโครงการ : การประชุม / โบราณคดี

วัน/ระยะเวลา : 30 พฤษภาคม  – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559

สถานที่ : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท , ประตูน้ำ , กรุงเทพ , ประเทศไทย

เว็บไซต์ทางการของการประชุม :  http://www.seameo-spafa.org/conference2016/

ผู้ประสานงานการจัดประชุม : Dr. Noel Hidalgo Tan ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สาขาโบราณคดี (noel@seameo-spafa.org)

หลักการและเหตุผล

ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับการจัดงาน “การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 1 เรื่อง โบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เมื่อปี พ.ศ. 2556 ครั้งนั้นมีผู้ลงทะเบียนจากทั้งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก เข้าร่วมงานประชุมจำนวน 150 คน

ในปี พ.ศ. 2559 ศูนย์ฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมครั้งที่ 2 เพื่อเป็นเวทีให้กับนักวิชาการทางโบราณคดีและสาขาที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอผลงานการศึกษา และวิจัยเรื่อง “โบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ประกอบด้วยห้องประชุมรวม และห้องประชุมกลุ่มย่อย และทัศนศึกษาอีก 1 วัน

หัวข้อในห้องประชุมรวม เป็นเรื่องเกี่ยวกับโบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภาพรวม ส่วนห้องประชุมกลุ่มย่อย แบ่งตามหัวข้อต่าง ๆ เช่น เครื่องปั้นดินเผา ชีววิทยาทางโบราณคดี โบราณคดีใต้น้ำ ศิลปะถ้ำ ฯลฯ  

นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนสนับสนุนบางส่วนให้แก่นักศึกษาและผู้เข้าร่วมชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

ภูมิหลัง/ที่มาของปัญหา

โบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่สนใจเป็นอย่างมากในเวทีโลก แม้ว่าจะมีข้อจำกัดในการเผยแพร่ข้อมูลและการวิจัยก็ตาม

การประชุมนานาชาติเรื่องโบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดโดยสมาคมก่อนประวัติศาสตร์ภาคพื้นอินโดแปซิฟิก (IPPA) ทุก ๆ 4 ปี (ครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2556 ที่จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา) และในปี พ.ศ. 2557 จัดขึ้นที่กรุงปารีสโดย European Association of South East Asian Archaeologists  ดังนั้นศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (SPAFA) จึงได้จัดให้มีการประชุมนานาชาติเรื่องโบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักโบราณคดีและนักวิจัยชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้มีเวทีนำเสนอผลงานในงานประชุมที่จัดขึ้นในประเทศแถบภูมิภาคนี้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่งานศึกษา วิจัยด้านโบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  2. เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานของนักโบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กลุ่มเป้าหมาย

  1. นักวิชาการประมาณ  200 คน รวมผู้นำเสนอผลงานจำนวน 100 คน
  2. นักโบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการมรดกวัฒนธรรม, การท่องเที่ยวแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม , สถาปัตยกรรม และวิจิตรศิลป์

ผลงาน

Expected Output

– นักวิชาการได้มีเวทีนำเสนอผลงาน

– วิดีทัศน์การนำเสนอผลงาน

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

  1. นักวิจัยและนักศึกษาทางโบราณคดีและสาขาที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานของตนเอง
  2. งานวิจัยทางโบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการเผยแพร่
  3. ยกระดับศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ ให้เป็นศูนย์ฯ ที่สนับสนุนงานโบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Print Friendly, PDF & Email