Archaeology โบราณคดี

การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 1 เรื่องโบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเภทโครงการ : โบราณคดี

ลักษณะ: การประชุม

วัน/ระยะเวลา : 7 พฤษภาคม – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สถานที่ : ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

หลักการและเหตุผล

หลายศตวรรษที่ผ่านมา แต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีงานศึกษาและวิจัยด้านโบราณคดี และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องออกมามากมาย แต่แทบไม่เคยมีงานศึกษาร่วมกัน จึงทำให้ข้อมูลความรู้ทางโบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างกระจัดกระจาย ส่งผลให้ไม่เกิดองค์ความรู้ทางโบราณคดีในภาพรวม

แม้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีการจัดประชุมเรื่องโบราณคดีขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ไม่เคยมีการกล่าวถึงสถานการณ์การศึกษาโบราณคดีในปัจจุบัน ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์จึงจัด งานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง โบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เผยแพร่ผลการศึกษา เพิ่มความเข้าใจ และเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาค

ความเป็นมา

โบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่สนใจของนักวิชาการทั่วโลก แม้ว่าการเผยพร่ข้อมูลมีขีดจำกัดจากปัจจัยหลายประการ เช่น อุปสรรคทางภาษา ขาดทรัพยากรสนับสนุน ฯลฯ

หน่วยงานที่จัดการจัดประชุมนานาชาติสำหรับนักโบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำกัดเพียง 2 หน่วยงาน ได้แก่ IPPA (Indo Pacific Prehistory Association) ซึ่งจัดทุก ๆ 4 ปี (ครั้งล่าสุดจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2557 ที่จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา) และ European Association of Southeast Asian Archaeologists (ครั้งล่าสุดจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส)

ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ จึงจัดงานประชุมนี้ขึ้น โดยมุ่งหมายให้เป็นงานประชุมหลักที่จัดขึ้นในภูมิภาคนี้ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานโบราณคดีของนักโบราณคดีและนักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับโบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  2. เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานของนักโบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผลงาน

– นักวิชาการได้ออกมานำเสนอผลงาน

– วิดีทัศน์การนำเสนอผลงาน

ผลลัพธ์

  1. นักวิจัยและนักศึกษาโบราณคดีและสาขาที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานของตนเอง
  2. งานวิจัยทางโบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการเผยแพร่
  3. ยกระดับศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ ขึ้นหน่วยงานที่สนับสนุนงานโบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Images

Empty section. Edit page to add content here.
Print Friendly, PDF & Email