ศิลปกรรม

การสัมมนาและการแสดง มิติแห่งจิตวิญญาณในวัฒนธรรมข้าวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเภทของโครงการ: จักรวาลศักดิ์สิทธิ์

ลักษณะ: การแสดง / สัมมนา

วันที่ / ระยะเวลา: 11-14 พฤษภาคม 2558

สถานที่จัดงาน: ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ

ความสำคัญ

ข้าวเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อให้เกิดวิถีวัฒนธรรมข้าวซึ่งเริ่มตั้งแต่การปลูกข้าว ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและการบริโภค ข้าวจึงเปรียบเสมือนสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อทางศาสนาของผู้คนในภูมิภาคนี้

ข้าวนอกจากเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงผู้คนกว่าครึ่งโลก และเป็นบ่อเกิดแห่งวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และความเชื่อแล้ว ยังเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ทั้งงานประติมากรรม จิตรกรรม ภูมิทัศน์ และนาฏศิลป์อีกด้วย            กล่าวได้ว่าวัฒนธรรมข้าวทำให้ผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สื่อสารกันโดยผ่านงานศิลปะที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณี วิถีชีวิต และความเชื่อทางศาสนา

ปัจจุบันผู้คนรุ่นใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มองข้าวเป็นเพียงพืชเศรษฐกิจที่สามารถทำรายได้ให้กับประเทศที่ส่งออกข้าวเป็นสินค้าหลักอย่างประเทศไทยและประเทศเวียดนาม โดยลืมเลือนวิถีวัฒนธรรมและจิตวิญญาณแห่งข้าว

ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ สปาฟา) ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้ เพราะวัตถุประสงค์ของศูนย์คือ สนับสนุนงานวิจัย การอนุรักษ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องมรดกวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในมิติวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศูนย์ฯ จึงมีโครงการจัดงานสัมมนาเรื่อง มิติแห่งจิตวิญญาณในวัฒนธรรมข้าว ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนเริ่มต้นปฏิทินชาวนา ประกอบด้วยการนำเสนอผลงานวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ได้แก่ มานุษยวิทยา วรรณคดี วิจิตรศิลป์ และอื่น ๆ ที่ศึกษาถึงบทบาทและความสำคัญของข้าวในมิติวัฒนธรรม โดยมีการแสดงการละเล่นพื้นบ้านที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อในวัฒนธรรมข้าวจากตัวแทนของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในประวัติศาสตร์ ศิลปะ ประเพณี และพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมข้าวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  2. เพื่อเพิ่มความตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมข้าวตามจารีตประเพณีดั้งเดิม ซึ่งได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปในโลกปัจจุบัน
  3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความเข้าใจในวัฒนธรรมข้าวของชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  4. เพื่อก่อตั้งเครือข่ายนักวิชาการสาขาต่าง ๆ และชุมชนผู้ปลูกข้าวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ ฟื้นฟูพิธีกรรมและประเพณีด้านจิตใจในวัฒนธรรมข้าว

กลุ่มเป้าหมาย

นักวิจัย นักการศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. งานสัมมนาครั้งนี้จะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างศิลปะ มานุษยวิทยา ดนตรี นาฏศิลป์ กับประเพณีและความเชื่อพื้นบ้านที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมข้าว
  2. ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้เรื่องมรดกวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมข้าว ตลอดจนได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างในพิธีกรรม ความเชื่อ และศิลปะที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมข้าวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  3. การจัดตั้งเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมข้าว เพื่อการศึกษาวิจัยที่จะนำไปสู่การอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Images

For full set of photos from the event, please visit SEAMEO SPAFA’s Facebook page and view Photo Albums from this event. Photos are categorised by Day and Seminar or Performances.

Print Friendly, PDF & Email