ศิลปกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติของการเล่าเรื่องและการมีส่วนร่วมในงานเล่านิทานนานาชาติครั้งแรกของประเทศไทยในปี 2556

ประเภทของโครงการ: จักรวาลศักดิ์สิทธิ์

ลักษณะ: การอบรมเชิงปฏิบัติการ / การฝึกอบรม

วันที่ / ระยะเวลา: 1-3 กุมภาพันธ์ 2556 (3 วัน)

สถานที่จัดงาน: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU) ประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสองครั้งเกี่ยวกับการเล่านิทานขึ้นเป็นครั้งแรกนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เรื่องเล่าจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ของศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ ภายใต้แผนพัฒนา 5 ปี ฉบับที่ 6 ของศูนย์ฯ (2555-2559) การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งแรกมีขึ้นในช่วงต้นปี 2556 มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเทศกาลเล่าเรื่องนานาชาติครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่ 1 ในประเทศไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2556 การจัดงานครั้งนี้จะให้ประโยชน์แก่ผู้ชมเป็นอย่างมาก

ภูมิหลัง

การรวมเทคนิคการเล่านิทานในวิธีการสอนโดยไม่คำนึงถึงกฎระเบียบ แต่ได้รับการสนใจจากนักศึกษาจากหลายสาขา ปัญหาคือคนส่วนใหญ่รู้สึกว่าได้รับการฝึกอบรมไม่เพียงพอที่จะใช้การเล่านิทานเป็นเครื่องมือในการสอน การปอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะของการเล่านิทานจึงพยายามที่จะฝึกอบรมครูในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านมานานและแต่นิทานเหล่านั้นก็ไม่ได้ถูกบันทึกไว้เพราะเป็นกรเล่าปากเปล่า จึงพยายามจะบันทึกเรื่องราวที่ไม่เคยพบมาก่อนในการพิมพ์ซึ่งเกิดขึ้นจากผู้คนลงในเว็บไซต์ที่แสดงให้เห็นถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โบราณคดีหรือเรื่องราวทางสังคม

วัตถุประสงค์

 • ฝึกครูและนักเรียนในศิลปะการเล่านิทาน
 • บันทึกเรื่องปากเปล่าที่ไม่พบในการพิมพ์
 • เน้นความสำคัญของเรื่องราวแบบดั้งเดิมผ่านการแสดง

วิธีการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

จัดกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมตามแผนดังต่อไปนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การอบรมเชิงปฏิบัติการ:

 

 1. ปาฐกถา 2 ครั้ง
 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านต่างๆของนิทานพื้นบ้านและศิลปะการเล่านิทานแบบอื่น ๆ ในระดับต้น 11 ครั้ง
 3. โชว์ผลงานเรื่องเล่า 2 เรื่อง
 4. แบ่งปันเรื่องราวและแลกเปลี่ยน
 5. One Story-telling Concertbyโดยนักเล่านิทานทั้งในและต่างประเทศ
 6. การเล่านิทานของนักเล่านิทาน
 7. ประกวดหนังสือภาพพื้นบ้าน
 8. คอนเสิร์ตเล่านิทานจากนักเล่านิทานระดับนานาชาติและนักเล่านิทานที่ได้รับรางวัล

ที่ทำงานร่วมกัน

 • บริษัท เดอะ เพียว โปรเจ็ค ธรรมะรักษา จำกัด
 • กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย
 • มหาวิทยาลัยรัฐฌารขัณฑ์ ประเทศอินเดีย

กลุ่มเป้าหมาย / ผู้รับประโยชน์

ผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 300 คน ประกอบไปด้วยครู นักเรียน นักเล่านิทานและประชาชนทั่วไป ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีเยาวชนในอาเซียนอย่างน้อย 20 คนที่มีความสนใจและมุ่งมั่นในการรักษาและฟื้นฟูนิทานพื้นบ้านและศิลปะการเล่านิทาน นักเรียน 100 คน จาก MSU นักเล่านิทานจากต่างประเทศ 10 คน นักเล่านิทาน 20 คน นักศึกษา 50 คน ครูและเด็ก 100 คน และบุคคลที่สนใจ

ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมแรกของโครงการ “เรื่องของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ถูกเปิดเผยแล้ว” ของศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการทำกิจกรรมในอนาคต

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

คาดการณ์ว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับศิลปะการเล่านิทานจะเป็นส่วนประกอบในงานในเทศกาลเล่านิทานและเสริมสร้างความสำคัญของการใช้เรื่องราวเป็นเครื่องมือในการสอนรวมทั้งเน้นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่จะพบได้ภายในเรื่องราว เรื่องราวที่ไม่ได้บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ที่ส่งผ่านปากเปล่าเท่านั้นจะได้รับการบันทึกเพื่อประโยชน์ของคนในอนาคต

เนื่องจากเทศกาลนี้เป็นงานสำคัญระดับนานาชาติที่ดึงดูดความสนใจจากทั้งประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนมาก จึงทำให้ศูนย์ได้เป็นที่สนใจมากขึ้น

Images

Empty section. Edit page to add content here.
Print Friendly, PDF & Email