อนุรักษ์

การเสวนาพิพิธภัณฑ์ ครั้งที่ 2: พิพิธภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความท้าทายของประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน(ASCC)

การเสวนา

21พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

หลักการและเหตุผล/ รายละเอียด

ตามแผนงานของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(ASCC) ปี พ.ศ.2550 เป้าหมายหลักของASCC คือการมีส่วนร่วมในการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประสบความสำเร็จในการสร้างความสามัคคีที่ยั่งยืนและความเป็นเอกภาพ ท่ามกลางนานาชาติและประชากรของอาเซียน โดยการสร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน และก่อเกิดสังคมที่มีความเอื้ออาทรและแบ่งปันซึ่งกันและกันภายในปี พ.ศ. 2558 ในฐานะที่เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร ที่มุ่งให้ความสำคัญกับการศึกษาแบบยั่งยืนเท่านั้น พิพิธภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้เชี่ยวชาญควรตื่นตัวและเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สำคัญนี้ เพื่อร่วมสร้างประชาคมอาเซียน และเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดความสามัคคีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากยิ่งขึ้น โดยเรื่องนี้นับเป็นความท้าทายของพิพิธภัณฑ์ทุกแห่ง ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับกันว่า พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น มีรากฐานมาจากทฤษฏีและการปฏิบัติในยุโรป โครงการการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ ในขอบเขตเรื่องพิพิธภัณฑ์วิทยา ได้รับการต่อยอดในมหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่ง ด้วยความช่วยเหลือจากสถาบันต่าง ๆ ของตะวันตก Universitas Gadjah Mada แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย หนึ่งในมหาวิยาลัยเหล่านั้น กำลังพิจารณาถึงสภาพการณ์ทั่ว ๆ ไปของพิพิธภัณฑ์ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและภูมิภาคเอเชีย และกำลังทบทวนใหม่เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติทางพิพิธภัณฑ์วิทยาในภูมิภาค โดยการจัดประชุมพิพิธภัณฑ์นานาชาติ ในหัวข้อ “Museum of our Own: In Search of Local Museology for Asia” ในวันที่ 18-20 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ณ

เมืองยกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยการประชุมจะประกอบไปด้วย 5 หัวข้อหลักดังต่อไปนี้:

 1. พิพิธภัณฑ์งานเขียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 2. อารยธรรมตะวันตกและอื่น ๆ , การพัฒนาทฤษฏีของพิพิธภัณฑ์วิทยา
 3. พิพิธภัณฑ์และมรดกทางวัฒนธรรม
 4. การอนุรักษ์
 5. การศึกษาพิพิธภัณฑ์วิทยาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยแง่มุมต่าง ๆ มากมายเกี่ยวกับการบริหารพิพิธภัณฑ์ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 หนึ่งวันหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมพิพิธภัณฑ์นานาชาติดังกล่าวแล้ว SEAMEO SPAFA จึงได้จัด “การเสวนาพิพิธภัณฑ์ครั้งที่ 2 ในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความท้าทายของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(ASCC)” โดยเป็นความต่อเนื่องจากการเสวนาพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดขึ้นโดย SEAMEO SPAFA เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2556ก่อนหน้านี้ และยังเป็นเหมือนเวทีเพื่ออภิปรายขั้นตอนความร่วมมือในอนาคต

ภูมิหลัง

ภายใต้หลักการ ‘เอกภาพในความหลาหลายของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้’ พิพิธภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ควรสามารถนำเสนอเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองได้ เช่นเดียวกันกับอัตลักษณ์ร่วมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันของพิพิธภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์และการฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน การแบ่งปันประสบการณ์ทั่ว ๆ ไปในการทำงานและการปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม การยกระดับความ

สามารถในการปกป้องทรัพยากรทางวัฒนธรรม พร้อมแสดงให้เห็นรูปแบบรวมถึงการปฏิสัมพันธ์กับเยาวชนและสาธารณะ

การเสวนาพิพิธภัณฑ์ “พิพิธภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความท้าทายของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(ASCC)” ถูกจัดขึ้นก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม พ.ศ.2556 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ด้วยความร่วมมือกับ Museum Association of Thailand, Research Institute of Languages and Cultures of Asia, Mahidol University และ Thai Human Imagery Museum โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มบทบาทของพิพิธภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการพัฒนาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน รวมถึงการส่งเสริมการพูดคุย และการสำรวจพื้นที่ความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการสร้างเครือข่ายนานาชาติของพิพิธภัณฑ์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งในการเสวนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมเป็นผู้อำนวยการและผู้แทนจากพิพิธภัณฑ์ประจำชาติต่าง ๆ พิพิธภัณฑ์ที่ไม่ใช่ภาครัฐ พิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง และผู้ชำนาญพิเศษ รวมทั้งหมด 20 คน

เพื่อดำเนินการอภิปรายต่อในเรื่องรูปแบบความร่วมมือและทิศทาง และเพื่อสะท้อนขนบธรรมเนียม การปฏิบัติในอดีต รวมถึงพิพิธภัณฑ์วิทยาระดับนานาชาติ การประชุมพิพิธภัณฑ์นานาชาติในหัวข้อ “Museum of our Own: In Search of Local Museology for Asia” ที่จะจัดขึ้นโดย Universitas Gadjah Mada ในวันที่

18-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จะสามารถนำมาซึ่งความคิดใหม่ ๆ และกระตุ้นแนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหา เพื่อช่วยให้พิพิธภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถเผชิญความท้าทายในการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(ASCC) ได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อทบทวนถึงบทบาทของพิพิธภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในบริบทของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
 2. เพื่อส่งเสริมการอภิปราย และการสำรวจพื้นที่ความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 3. เพื่อสำรวจทางเลือกใหม่เพื่อการยกระดับความสามารถ ในการสร้างโอกาสให้กับพิพิธภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 4. เพื่อสร้างเครือข่ายนานาชาติของพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผลลัพธ์

 • แผนการที่เป็นรูปธรรมเพื่อความร่วมมือในทางปฏิบัติ
 • การจัดตั้งกลุ่มหลักของ ‘การร่วมมือกันด้วยความเต็มใจ’ เพื่อเดินหน้าแผนความร่วมมือในทางปฏิบัติ

รายงานหลังการดำเนินการ

REPORT ON MEETING DISCUSSIONS

Accomplishments and Challenges 2013/2014

รายงานการประชุมอภิปราย

ความสำเร็จและความท้าทาย 2556/ 2557

 • Brunei Museums Department ได้ส่งการนำเสนอกิจกรรม และปัญหาที่พิพิธภัณฑ์บรูไนประสบ
 • National Museum of the Philippines ได้เผยแผนการสำหรับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติที่กำลังจะมีขึ้น
 • Lao National Museum ได้ส่งการนำเสนอกิจกรรม และปัญหาที่ประสบภายในสถาบัน การขาดเงินทุน การดำรงรักษา การศึกษาพิพิธภัณฑ์และการบำบัด ได้มีการเปิดเผยแผนการต่าง ๆ เพื่อย้ายพิพิธภัณฑ์ไปยังอาคารใหม่

 

Discussion on the Role of Museums

การอภิปรายเรื่องบทบาทของพิพิธภัณฑ์

 • พิพิธภัณฑ์ควรแสดงให้เห็นว่าแต่ละประเทศมีอะไรเพื่อประเทศอื่นๆใน ASEAN บ้าง
 • พิพิธภัณฑ์มีบทบาทในการอำนวยความสะดวกให้กับชุมชน ในการอภิปรายหัวข้อหนึ่ง ๆ
 • ความเป็นผู้นำของพิพิธภัณฑ์มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมคุณค่าทางสังคมของพิพิธภัณฑ์
 • ต้องมีความสมดุลระหว่างความเป็นผู้นำของพิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์
 • ควรมีการบอกเล่าเรื่องราวของสิ่งประดิษฐ์ในพิพิธภัณฑ์ให้กับผู้มาเยี่ยมชม ทั้งที่เป็นนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่น ถึงอย่างไรก็ตาม ควรให้สิทธิกับผู้มาเยี่ยมชมที่เป็นคนท้องถิ่นก่อน
 • พิพิธภัณฑ์ควรเรียนรู้ที่จะประสานงานกับบริษัทตัวแทนอื่น ๆ ในการบริหารผู้ถือหุ้น
 • พิพิธภัณฑ์ควรมีเสรีในการบอกเล่าเรื่องราวโดยใช้รูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย
 • พิพิธภัณฑ์ควรพิจารณาการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น เช่น สื่อดิจิตอล นิทรรศการเสียง โรงภาพยนตร์พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ
 • พิพิธภัณฑ์ควรพิจารณาการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ของชุมชน ที่ซึ่งประชาชนจัดแสดงสิ่งของของพวกเขาเอง ซึ่งได้รับตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ดังนั้นพิพิธภัณฑ์สามารถเป็นสื่อกลาง ระหว่างผู้ถือหุ้นและองค์กรต่าง ๆ ของประเทศ
 • พิพิธภัณฑ์ควรหาทางเลือกเพื่อการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ โดยใช้ตัวอย่างที่แตกต่างกัน

 

Afternoon Session

Various Components of Museum Work

การประชุมภาคบ่าย

องค์ประกอบที่หลากหลายของงานพิพิธภัณฑ์

 • เมื่อกล่าวถึงการพัฒนาความร่วมมือในระดับภูมิภาค บางสิ่งบางอย่างควรได้รับการพัฒนา เพื่อทุกคนจะได้สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องประสบปัญหามากนัก
 • สร้างเว็บไซต์ที่มีรายชื่อผู้ติดต่อของพิพิธภัณฑ์ใน ASEAN เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ได้ โดยผ่านเว็บไซต์เดียว (เว็บไซต์ที่ครอบคลุมมากกว่าหนึ่งประเทศ)
 • สร้างความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์ใน ASEAN
 • เพื่อช่วยให้ประชาชนใน ASEAN เข้าใจซึ่งกันและกัน
 • เพื่อทำให้สาธารณชนมีความตระหนักมากถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ ASEAN
 • เพื่อส่งเสริมพิพิธภัณฑ์
 • เพื่อจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะและประวัติศาสตร์ ASEAN เพื่อประชาชนและชุมชนทั่วโลก
 • ความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์ที่มีพิพิธภัณฑ์เป็นกลุ่มเป้าหมาย จะต้องใช้วิธีการทางวิชาการมากขึ้น นอกจากนี้ยังต้องมีส่วนประสานงานสำหรับภัณฑารักษ์ในการติดต่อสื่อสารกับแต่ละฝ่าย
 • มีความตระหนักเพิ่มขึ้น: ใครเป็นผู้ชมกลุ่มเป้าหมายของเรา สาธารณะชน ประชากร ASEAN หรือกลุ่มเฉพาะ (เช่น นักเรียน)
 • กรณีตัวอย่าง VCM= Virtual Collection of Asian Masterpieces
 • สิ่งประดิษฐ์และรูปภาพของสิ่งประดิษฐ์ควรมีคำอธิบายติดอยู่ด้วย
 • วางรูปแบบเพื่อฐานข้อมูล และหน้าที่วิจัย
 • จัดให้มี VDO หรือการนำเสนอ
 • เพิ่มภาษาของประเทศใน ASEAN ในเว็บไซต์ โดยใส่เสริมคู่ไปกับภาษาอังกฤษ
 • ความจำเป็นในการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจ เพื่อสร้างและบริหารเว็บไซต์
 • พิพิธภัณฑ์ผู้เข้าร่วม ASEAN หรือผู้สนับสนุนอิสระซึ่งขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์และภารกิจความร่วมมือกันทางเว็บไซต์ ควรเป็นผู้จัดหาเงินทุน
 • ประสานงานกับ VCM และจัดทำเว็บไซต์คู่ขนานโดยใช้รูปแบบ VCM ซึ่งสามารถเป็นเว็บไซต์อิสระที่มีรูปแบบตามรูปแบบ VCM
 • เว็บไซต์ที่ครอบคลุมมากกว่าหนึ่งประเทศ: มีเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์และเว็บไซต์ประจำชาติมากมาย ทว่ากลับมีเว็บไซต์ที่ครอบคลุมมากกว่าหนึ่งประเทศเพียงน้อยนิด เช่น Google Art Project ซึ่งไม่ได้อยู่ในความควบคุมของ ASEAN อีกแหล่งหนึ่งได้แก่ Virtual Collection of Asian Masterpieces (VCM) ซึ่งประกอบไปด้วยพิพิธภัณฑ์ใน ASEAN และพิพิธภัณฑ์ในยุโรป ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากพิพิธภัณฑ์ที่เข้าร่วม ทั้งในเรื่องของปริมาณและคุณภาพของข้อมูลที่ดีมาก ส่วนอีกแหล่งหนึ่งคือ Discover Art ซึ่งประกอบไปด้วยรูปภาพและข้อมูล
 • การทำการตลาดเว็บไซต์เป็นอีกงานหนึ่งที่สำคัญ หลังจากการสร้างเว็บไซต์
 • ปัญหาของเว็บไซต์ต้นแบบ อย่างVCM คือมีค่าใช้จ่ายมาก เพื่อเสริมให้เว็บไซต์มีคุณค่ามากขึ้น เราควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับการพัฒนาโครงการในระดับภูมิภาค ตัวอย่างเช่น โครงการเครื่องถ้วยของ ASEAN และคงเป็นเรื่องที่ดีที่จะแสดงให้เห็นถึงของสะสมของพวกเราทั้งหมด
 • ควรมีหัวหน้าเว็บไซต์เพื่อดูแลเว็บไซต์นี้
 • จะเชื่อมโยงข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์มาสู่เว็บไซต์ได้อย่างไร การให้ความสำคัญกับสาระเดิม เช่น การศึกษา แต่ละประเทศควรมีรูปแบบเดิม แม้กระทั่งการสะกดคำ ในตอนเริ่มต้น เราควรมีรูปแบบและมาตรฐานเดิม
 • Google Art ถูกสร้างขึ้นเพื่อของสะสมทางศิลปะ เคยประสบความยากลำบากในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับของสะสมแต่ละชิ้นมาสู่รูปแบบของ Google Art ส่วนประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์นั้น ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วง โดยบาง VDO ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์แล้ว จนบัดนี้ยังไม่สามารถนำมาให้สาธารณะชมได้
 • Google Art เป็นเว็บไซต์เชิงพาณิชย์มากกว่า ทว่ากลับมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเว็บไซต์อื่น ๆ
 • สำหรับการประชาสัมพันธ์ เราต้องพิจารณาการจัดการต้นทุนตลอดช่วงอย่างน้อยที่สุด 2-5 ปี
 • เพื่อการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ เราควรมีรูปภาพของเราปรากฏอยู่ใน 10 อันดับแรกของหน้าGoogle search เพื่อดึงดูดความสนใจของประชาชนให้เข้ามาชมเว็บไซต์

 

What type of framework can bring these things together?

โครงสร้างประเภทไหนที่สามารถนำสิ่งเหล่านี้มารวมเข้าด้วยกัน

 • โครงการวิจัยระดับภูมิภาคเพื่อโครงการสงวนรักษาสิ่งทอ: เป็นโครงการต่อเนื่องในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งทอ ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีการดั้งเดิมในการสงวนรักษาสิ่งทอ วิธีการสงวนรักษาต่าง ๆ ถูกพบในการสำรวจงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมเนียมปฏิบัติของราชสำนัก ที่แสดงให้เห็นว่า เคยมีการใช้สมุนไพร ดอกไม้ และน้ำมะพร้าว ในการดูแลรักษาสิ่งทอในอดีต
 • จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และให้ผู้เข้าร่วมประชุมแบ่งปัน รวมถึงสาธิต ว่าจะสงวนรักษาสิ่งทออย่างไรโดยใช้วิธีการดั้งเดิมของพวกเขา
 • ส่งเสริมประชาชนจาก ASEAN โดยเฉพาะผู้ที่เคยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งแรก เพื่อให้ดำเนินการทำวิจัยในประเทศของพวกเขาเอง
 • การแนะนำเพื่อพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติเฉพาะ โดยสร้างเว็บไซต์เฉพาะ ที่เน้นแนวทางในการปฏิบัติแบบท้องถิ่น

 

Museum Management

การบริหารพิพิธภัณฑ์

 • หลากหลายแง่มุมในการบริหารพิพิธภัณฑ์เริ่มต้นด้วยการรวบรวม สำหรับวิธีการนั้น มีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท: แบบอนาล็อก(การจัดรายการสิ่งประดิษฐ์ด้วยมือ) และ แบบดิจิตอล(ใช้โปรแกรม Excel หรือโประแกรมอื่น) ถึงอย่างไรก็ตาม เราต้องพิจารณาเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญในการฝึก ในการทำสิ่งที่รวบรวมมาเหล่านั้นให้เป็นระบบดิจิตอล
 • พื้นที่ว่าง แสง และห้อง รวมถึงสภาพแวดล้อม เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณา
 • การสื่อสารกับโลกภายนอก: ความตระหนักมากขึ้นในโรงเรียน, ฝ่ายต่าง ๆ ด้านการศึกษา ฯลฯ
 • การสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ ในฐานะศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถเป็นที่เยี่ยมชมได้ของเด็ก ๆ วัยรุ่น และผู้อาวุโส
 • การหาเงินทุนโดยการใช้อย่างหลากหลาย เช่น การให้เช่าอาคารของพิพิธภัณฑ์สำหรับจัดงานตอนเย็น หรือเมื่อพิพิธภัณฑ์ปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป
 • สร้างเครือข่ายกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อจัดการสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 

Museums and ASEAN

พิพิธภัณฑ์และ ASEAN

 • ในตอนแรกเราได้เสนอให้มีสมาคมพิพิธภัณฑ์แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทว่าก็มีปัญหาในเรื่องของตัวบทกฎหมายของแต่ละประเทศ ดังนั้นจึงควรเปลี่ยนเป็นเครือข่ายพิพิธภัณฑ์แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • เราควรเริ่มจากหนึ่งโครงการเว็บไซต์ในระดับภูมิภาคอย่าง ASEAN Museums Exhibition ใน ประเด็นหลักเฉพาะ ตัวอย่างเช่น เครื่องถ้วยของ ASEAN
 • ควรเดินหน้าความร่วมมือต่อไป ทว่าเราก็ควรพิจารณาในทางปฏิบัติด้วย เราจะรับรองได้อย่างไรว่าเครือข่ายของเราจะสามารถเชิญชวนพิพิธภัณฑ์เอกชนให้มาเข้าร่วมได้

 

What are the urgent issues faced with museums in ASEAN?

อะไรเป็นปัญหาเร่งด่วนที่พิพิธภัณฑ์ใน ASEAN กำลังเผชิญอยู่

 • การตีความวัตถุ: วัตถุทุกชิ้นควรถูกตีความด้วยวิธีการร่วมสมัย ซึ่งง่ายต่อการเข้าใจ
 • พัฒนาและเผยแพร่คู่มือ/เอกสารแนวทางในการปฏิบัติของการฝึกปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบริหารพิพิธภัณฑ์
 • เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุที่มีต้นกำเนิดจากประเทศอื่นใน ASEAN กับพิพิธภัณฑ์ในประเทศนั้น ที่ซึ่งวัตถุชิ้นนั้นจากมา เพื่อให้ได้ข้อมูลและความรู้ที่ถูกต้อง
 • แนวทางในการจัดการภัยพิบัติของพิพิธภัณฑ์ควรได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกัน
 • วิธีการอนุรักษ์ในด้านการจัดเก็บ
 • ค้นหาข้อมูลจากระบบการจัดเก็บของยุโรป และเปรียบเทียบกับระบบที่พัฒนาโดยพิพิธภัณฑ์ใน ASEAN
 • เทคโนโลยีและสถานที่ตั้งที่เหมาะสม ไม่ได้ดีกว่าการตรวจสอบทางกายภาพเสมอไป ด้วยเหตุนี้ ทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมจึงเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินการพิพิธภัณฑ์
 • ระดับของปัญหาในการบริหารพิพิธภัณฑ์
 • มาตรฐานของการเก็บบันทึกข้อมูลควรได้รับการพัฒนา เพื่อช่วยจัดการของสะสม
 • มาตรฐานของฐานข้อมูลควรได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกัน

 

Assigned Commissions

คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายอำนาจ

 • คณะกรรมการพัฒนาแนวทาง/ ข้อตกลง ในการจัดตั้งเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ใน ASEAN: Sarawak Museum (Mr. Hans van de Bunte) และ National Museum of the Philippines (Dr. Ana Maria Theresa P. Labrador)
 • คณะกรรมการบริหารของสะสม: QSMT (Ms. Parichat Saengsirikulchai), Museum Kain Bali (Ms. Annissa Gultom), Vietnamese Women’s Museum (Dr. Le Thi Thuy Hoan)
 • คณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูล: National Museum of Cambodia (Mr. Kong Vireak) และ/ หรือVietnamese Women’s Museum (Dr. Le Thi Thuy Hoan)
 • คณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์เครื่องถ้วยใน ASEAN: Office of National Museums Thailand (Mr. Sahabhum Bhumittherat, Dr. Amara Srisuchat), Brunei Museums Department (Ms. Hajah Fatimah bin Aji, Ms. Mariani binti Abu Bakar), National Museum of Cambodia (Mr. Kong Vireak)
 • คณะกรรมการโครงการวิจัยระดับภูมิภาค ว่าด้วยเรื่องวิธีการดั้งเดิมในการสงวนรักษาสิ่งทอ: SEAMEO SPAFA และ QSMT (เอกสารเชิญเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้จะถูกส่งไปให้แต่ละสถาบันที่สมควรได้รับหลักสูตร)
 • คณะกรรมการการแปลของพิพิธภัณฑ์: National Discovery Museum Institute, Vietnamese Women’s Museum และ Brunei Museums Department
 • ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม: SEAMEO SPAFA

รูปภาพ

Empty section. Edit page to add content here.
Print Friendly, PDF & Email