Journals and Publications

A proposed relationship between Champa and Chola dynasties during the 11th and 13th centuries: A view from the historical sources and artistic evidences

A proposed relationship between Champa and Chola dynasties during the 11th and 13th centuries: A view from the historical sources and artistic evidences | Về mối quan hệ khả hữu giữa các vương triều Champa và Chola trong thế kỷ 11 đến 13: Nhìn nhận từ những cứ liệu lịch sử và nghệ thuật

by

Ky Phuong Tran and Nguyen Thi Tu Anh

Abstract:

New construction technology and new aesthetic trends are emphasized as the characteristics of Chola influence which have been adapted in Cham religious architecture. The temple architecture and sculptures of Champa thus provide the best information on reflecting the pinnacle of Champa art dating from the 11th and 13th centuries CE. Champa became a center for transportation with its prosperous port-cities/port-polities expressing demand for import-export commodities, especially the trade between South India and South China. The Champa kingdom had thus been one of the main bridges for Chola art to reach Southeast Asian states which was achieved through the commercial perspective and religious art.

Kiến trúc tôn giáo Champa từng tiếp thu những đặc điểm của Chola mà tiêu biểu là kỹ thuật xây dựng và xu hướng nghệ thuật. Kiến trúc và điêu khắc đền-tháp Champa hàm chứa những thông tin tốt nhất về thời kỳ hưng thịnh của vương quốc từ thế kỷ 11 đến 13 trong mối quan hệ văn hóa với Chola. Champa từng là một trung tâm vận chuyển với hệ thống cảng-thị phát triển, có khả năng đáp ứng được các nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa cao cấp, đặc biệt trong mối giao thương giữa vùng Nam Ấn và Hoa Nam, do đó vương quốc duyên hải này đã giữ vai trò là cầu nối cho nghệ thuật Chola phổ biến ở Đông Nam Á, thành quả này được phản ảnh qua lăng kính của các mối quan hệ hải thương cũng như các công trình nghệ thuật tôn giáo.

Read the full article at DOI: https://doi.org/10.26721/spafajournal.2021.v5.673

Print Friendly, PDF & Email