Heritage & Conservation Journals and Publications

Disaster Risks of the Seven Filipino-Spanish Churches of the Diocese of Maasin, Philippines

Disaster Risks of the Seven Filipino-Spanish Churches of the Diocese of Maasin, Philippines | Disaster Risks ng Pitong Pilipino-Espanyol na Simbahan ng Diyosesis ng Maasin sa Pilipinas

by

Raffy Andrew Garcia Loreto, Guiraldo C. Fernandez, Jr, Leslie Anne L. Liwanag and F.P.A. Demeterio III

Abstract:

In the Roman Catholic Diocese of Maasin, on the island of Leyte, Philippines, there remain today seven Filipino-Spanish churches that are made of stone, mortar and wood, ranging from almost four centuries to more than a century old. The Island of Leyte, as home to 22 active and dormant volcanoes, as exposed to the atmospheric disturbances from the Pacific Ocean, and as bisected by the Philippine Fault Line, is more at risk to extreme natural hazards than an average Philippine island. By looking at the interplay between the resistance/vulnerability of these churches on one hand, and the natural hazards threatening these churches on the other hand, this paper proffers mitigating recommendations to the primary stakeholders with the purview of increasing the resilience of these same churches. The data on the resistance/vulnerability of the said churches were gathered through rapid survey, while the data on natural hazards were gathered through existing hazard maps and web applications. The methodology laid out by this paper can be a useful initial step for the conservation of heritage structures in developing societies.

Sa Katoliko Romanong Diyosesis ng Maasin sa isla ng Leyte sa Pilipinas, kasalukuyang may pitong Pilipino-Espanyol na simbahang gawa sa bato, mortar, at kahoy na halos isa hanggang apat na siglo nang umiiral. Ang Isla ng Leyte ay tahanan ng 22 na aktibo at dormanteng bulkan na nakalantad sa mga atmosperikong alburuto mula sa Karagatang Pasipiko at nahahati pa sa ilalim ng fault line ng Pilipinas. Ilan lamang sa dahilan kung bakit maituturing na risk sa matitinding likas na panganib kumpara sa karaniwang isla sa Pilipinas. Kapag titingnan ang pagkikipagtalaban ng resistance/bulnerabilidad, kaakibat ang mga likas na inaasahang panganib (natural hazards) ng mga simbahan, mahalaga para sa papel na ito na magbigay ng mga rekomendasyon sa mga pangunahing stakeholder na makakabawas ng masamang epekto datapwat magpapalawak pa ng katatagan ng mga natukoy na simbahan. Sa pamamagitan ng rapid survey, kinalap ang mga datos hinggil sa resistance/bulnerabilidad ng mga simbahan, samantalang nilikom ang datos sa mga likas na inaasahang panganib sa pamamagitan ng mga umiiral na hazard maps at web applications. Maaaring maging kapaki-pakinabang ang metodolohiyang ginamit ng papel upang magsilbing inisyal na hakbang sa konserbasyon ng mga estrukturang pamana sa mga umuunlad pa lamang na lipunan.

Read the full article at DOI: https://doi.org/10.26721/spafajournal.2021.v5.667

Print Friendly, PDF & Email